Cookie & Privacy statement

Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
In deze privacyverklaring beschrijft Foto Koch Nederland B.V., ook handelend onder de naam Foto Koch (hierna “Foto Koch” of “wij”) hoe wij met uw (bijzondere) persoonsgegevens omgaat.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.
Foto Koch verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u zelf een bestelling plaatst en daarvoor gegevens aan ons verstrekt t.b.v. de bestelling.
Bij het plaatsen van een bestelling, hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

2.a Persoonsgegevens:
Naam (intialen, achternaam)
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Klantnummer(s)
Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, facturen)
IP-adres
Sessie-ID
Indien u gebruikmaakt van het aanmaken van een account op onze website, dan verwerken wij ook de volgende persoonsgegevens:
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

2.b Bijzondere Persoonsgegevens die wij verwerken:
Wij hebben geen actieve rol in het verwerken van Bijzondere Persoonsgegevens. Echter, doordat op een foto een aantal Bijzondere Persoonsgegevens wel interpreteerbaar zijn, zijn er toch een aantal Bijzondere Persoonsgegevens die mogelijk door ons verwerkt worden van toepassing, namelijk:
Godsdienst of levensovertuiging
Ras
Gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

3. Verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er vermoedt dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@fotokoch.nl (vermeld daarbij dat het Foto Koch betreft). Indien dit het geval is, zullen wij deze informatie verwijderen.

4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking door Foto Koch van uw persoonsgegevens, vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Toestemming
Uitvoeren van een overeenkomst met u
Wettelijke verplichting
Vervulling van een taak van algemeen belang

5. Doeleinden voor het verwerken van de persoonsgegevens
Foto Koch verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Om goederen bij u af te leveren

6. Delen met derden
Foto Koch verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. In kaart brengen websitebezoek
Foto Koch gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Hoe lang bewaren wij gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig de in ons privacy-beleid opgenomen bewaartermijnen en/of zo lang als u klant bent bij Foto Koch. Of de geldende wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. De termijn die wij hanteren is een periode van maximaal van 7 jaar, tenzij wettelijke regelgeving anders bepaald.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U kunt een verzoek tot inzage sturen naar privacy@fotokoch.nl (vermeld daarbij dat het Foto Koch betreft). Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
Het recht om uw gegevens te (laten) corrigeren;
Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
Het recht op beperking van de uw betreffende verwerking;
Het recht op dataportabiliteit;
Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege gerechtvaardigde belangen van Foto Koch;
U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om op deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Foto Koch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

10. Beveiliging en bescherming van gegevens
Foto Koch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien en indien nodig aangepast. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@fotokoch.nl.
 Foto Koch heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

11. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
 Foto Koch 
T.a.v. Klantenservice Eemweg 31-11
3755 LC Eemnes 
Tel. +31 (0)35 538 41 14
 www.fotokoch.nl
Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via privacy@fotokoch.nl en per post via bovenstaand adres (t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming).

12. Extra informatie
Via het formulier dat u kunt bereiken via de volgende link kunt u opvragen welke persoongegevens van u bij ons bekend zijn. Privacy gegevens formulier

Via de volgende link kunt u de klachtenprocedure voor het privacy gebruik downloaden

Via de volgende link kunt u de klachtenprocedure voor produkt dienstverlening downloaden

Via de volgende link kunt u een overzicht van onze subverwerkers downloaden